เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

10.00 - 20.00 น.

เราช่วยคุณได้

@letourisme

Travel License : 11/11051

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6วัน 3คืน (FD)

ทัวร์จีน เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6วัน 3คืน (FD)

ทัวร์จีน เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6วัน 3คืน (FD)

นครเฉิงตู อุทยานแห่งชาติหวงหลง อุทยานแห่งชาติจิ๋วจ้ายโกว เมืองโบราณซงพาน ทะเลสาบเต๋อชี เมืองตู้เจี่ยงเอี๋ยน ถนนคนเดินซุนซีสู่ ถนนคนเดินไท่กู้หลี่หลิน วัดต้าฉื่อ

รหัสทัวร์

CN_FD00135

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

06 เม.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67

จำนวนวัน

6วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

21,555บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Asia

เม.ย. 67

23,888฿

06-11

28,888฿

11-16

พ.ค. 67

21,555฿

14-19

22,555฿

29-03มิ.ย.

มิ.ย. 67

21,555฿

04-09

22,555฿

11-16

22,555฿

25-30

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

06 เม.ย. 67 - 11 เม.ย. 67

23,888

26,888

26,888

4,900

8,900

-

20

11 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67

28,888

31,888

31,888

4,900

8,900

-

25

14 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67

21,555

24,555

24,555

4,900

8,900

-

20

29 พ.ค. 67 - 03 มิ.ย. 67

22,555

25,555

25,555

4,900

8,900

-

20

04 มิ.ย. 67 - 09 มิ.ย. 67

21,555

24,555

24,555

4,900

8,900

-

20

11 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67

22,555

25,555

25,555

4,900

8,900

-

20

25 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67

22,555

25,555

25,555

4,900

8,900

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินดอนเมือง – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่

Day : 2

เฉินตู – อุทยานหวงหลง - จิ่วจ้ายโกว

Day : 3

จิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รถเวียนในอุทยาน)

Day : 4

จิ่วจ้ายโกว – ทะเลสาบเต๋อซี - ร้านหยก - ชมเมืองโบราณซงพาน - เมืองตูเจียงเอี้ยน

Day : 5

เมืองตูเจียงเอี้ยน – เมืองเฉิงตู -ร้านหมอนโอโซน - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ – วัดต้าฉือ - ร้านยา - สนามบินเฉิงตูเที่ยนฟู่

Day : 6

สนามบินเฉิงตูเที่ยนฟู่ - สนามบินดอนเมือง

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี @letourisme

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง